Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

Помогите решить контрольные вопросы


Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже!

1. Охарактеризуйте залежність фізичних і хімічних властивостей від природи галогену та від будови вугле- водневого радикалу. Як змінюється рухливість гало- гену залежно від місця розташування у вуглеводневому скелеті – біля первинного, вторинного чи третинного атома Карбону? 2. Які галогенпохідні ароматичних вуглеводнів і чому легше вступають у реакцію заміщення – хлористі, бромисті чи йодисті? 3. Якими факторами можна пояснити різну швид- кість дегідратації первинних, вторинних і третинних спиртів? 4. Написати рівняння реакцій взаємодії: а) ізопро- пілового спирту з розчином перманганату калію, під- кисленого сульфатною кислотою; б) 2-бромпропану з водним розчином лугу; в) 2-бутанолу з хромовою сумішшю. 5. Якими причинами обумовлена різна розчинність метилового, етилового, ізопропілового, ізоамілового, етиленгліколю та гліцерину? 6. Поясніть, чому одноатомні спирти не дають ко- льорової реакції з лужним розчином сульфату міді (ІІ)? Який структурний фрагмент мають органічні речовини, що розчиняють гідроксид міді (ІІ)? 7. З допомогою яких реактивів можна замінити гід- роксильну групу спиртів на галоген? 8. Поясніть, чому різниться кислотність фенолу й етилового спирту. Напишіть відповідні рівняння, схеми, які пояснюють цю відмінність. Поясніть, чому фенол здатний реагувати з лугами, а спирти - ні? 9. Яка хімічна властивість спиртів та фенолів вияв- ляється під час їх взаємодії з металевим натрієм? 10. Чому сліди води перешкоджають утворенню чис- того етилату натрію? 11. Порівняйте кислотність: а) етанолу й етилен- гліколю; б) етанолу й фенолу; в) води й етанолу. 12. Які хімічні властивості є у фенолів, але відсутні у спиртів? 13. Чому кольорові індикатори не виявляють кис- лотних властивостей етанолу? 14. Запропонуйте методи синтезу: а) 1-бромбутану; б) 2-бромбутану; в) 2-бром-2-метилпропану. 15. Напишіть рівняння реакцій взаємодії 2-про- панолу з такими речовинами: а) металевим натрієм; б) хлороводнем; в) оцтовою кислотою; г) сульфатною кислотою; д) пентахлоридом фосфору.16. За яким механізмом відбувається окиснення спиртів та як різняться результати окислення первин- них, вторинних і третинних спиртів? 17. Напишіть рівняння реакцій, які лежать в основі промислових методів отримання етиленгліколю, гліце- рину та пропіленгліколю. 18. Складіть рівняння реакцій взаємодії етилен- гліколю та гліцерину з нітратною кислотою, пере- рахуйте найбільш важливі хімічні властивості продуктів цих реакцій та доведіть, що вони є бризантними вибу- ховими речовинами. 19. Напишіть рівняння реакцій взаємодії етиленгліколю та гліцерину з такими речовинами: а) металевим натрієм; б) хлороводнем; в) оцтовою кисло- тою; г) сульфатною кислотою; д) пентахлоридом фосфору. 20. Напишіть рівняння реакції поліконденсації пара- крезолу з формальдегідом.

Ссылка на комментарий
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...